ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν με εργασίες, ρosters ή video κτηνίατροι, γεωπόνοι, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, μικροβιολόγοι τροφίμων, τεχνολόγοι τροφίμων, βιοχημικοί, βιολόγοι, βιοτεχνολόγοι, υγιεινολόγοι, οινολόγοι τεχνολόγοι ποτών, βιοπαθολόγοι, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, τοξικολόγοι, επόπτες δημόσιας υγείας.
Για την αποδοχή της εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του ποσού του δικαιώματος εγγραφής από όλους τους συγγραφείς της εργασίας.
Η περίληψη κάθε εργασίας να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά τύπου AriaI, μέγεθος 10, κανονικό διάστημα, οι τίτλοι με μικρά γράμματα μέγεθος 12. Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.
Πέρας χρόνου υποβολής των εργασιών 15 Απριλίου 2006.
Η υποβολή των εργασιών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά σε δισκέτα ή CD στη διεύθυνση Δ.Ε.Δ.Υ.Τ. (Υπόψη κ. Τσιλφίδη Ιωάwη), Κωνσταντικάκη 19, Αγ. Ιωάννης Καλαμαριά, Τ.Κ 55134, Θεσσαλονίκη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dedytl@otenet.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2 και 3 Ιουνίου 2006

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ"
Αίθουσες Α και Β, ΗΕLΕΧΡΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 Δ.Ε.Θ.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚθΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τον ποιοτικό έλεγχο και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων και ποτών.