ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Τσιλφίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Δανιηλίδης
Γραμματέας Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.

ΜΕΛΗ
Δημήτριος Γεωργαντέλης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Σοφοκλής Κουρτίδης
Ειδ. Γραμματέας Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.
Αλέξανδρος Λευκόπουλος
Μέλος Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.ΥΤ.
Γεώργιος Φιλιούσης
Μέλος Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.

ΤΑΜΙΑΣ
Απόστολος Κιντάογλου
Ταμίας Δ.Σ. της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.